ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1: Algemene draagwijdte der voorwaarden.

Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en RTEK, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, alsook indien de klant geen protest kenbaar maakt middels aangetekend schrijven binnen de maand na ontvangst van de factuur. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk, solidair en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 2 : Offertes en bestekken.

Offertes/bestekken van RTEK zijn 1 maand geldig, tenzij anders vermeld op de offerte/bestek. De overeenkomst ontstaat op het ogenblik van ontvangst door R EK van de door de klant ingevulde en/of ondertekende offerte. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, zijn opdrachten, waarbij door RTEK een vooruitbetaling wordt verlangd, voor RTEK eerst bindend na ontvangst van de vooruitbetaling. Offertes/bestekken van RTEK worden opgemaakt aan de hand van huidige prijzen, arbeidslonen en sociale en fiscale lasten. Iedere officiële verhoging van lonen, materialen of lasten die onze kosten beïnvloeden, kan een prijsverhoging in de loop van de uitvoering van de overeenkomst rechtvaardigen (basis: loonindex 1/12/11). Meerwerken ten aanzien van de initiële overeenkomst worden slechts uitgevoerd na schriftelijke bestelling en aanvaarding van die bestelling door RTEK. Hiervoor wordt een nieuwe offerte opgemaakt.

Artikel 3 : leveringen en termijnen.

De overdracht en levering van het product door RTEK aan de klant geschiedt door afgifte van het product aan koper, wat behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt op de maatschappelijke zetel van RTEK. De opgegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn slechts opgegeven ten indicatieven titel en zijn niet bindend. Een vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding of de verbreking van de overeenkomst. In elk geval heeft RTEK recht op een naleveringstermijn van zes weken die ingaat na aangetekende ingebrekestelling aan haar adres.

Artikel 4: Aanvaarding en waarborg.

Het product wordt door RTEK gewaarborgd tegen verborgen gebreken inzoverre het product door de klant wordt gebruikt in normale omstandigheden. Om de waarborg te kunnen inroepen zal de klant iedere klacht in verband met verborgen gebreken moeten meedelen aan RTEK bij aangetekend schrijven ten laatste 5 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken. De waarborg beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en arbeidsloon) of vervanging van de gebrekkige zaak of onderdeel, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard dan ook. Voor verborgen gebreken die een gevolg zijn van een gebrek of fout in grondstoffen of onderdelen die door RTEK worden aangekocht bij derden, strekt de waarborg zich slechts uit tot de waarborg die hij zelf geniet bij zijn leveranciers.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud.

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van RTEK tot aan de integrale betaling van de facturen, desgevallend verhoogd met de interesten en het schadebeding.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid voor schade, verlies, diefstal…

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van RTEK een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal RTEK aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, tenzij de wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorziet. Het risico voor schade, verlies, diefstal van door RTEK geleverde materialen gaat over op de klant op het ogenblik van de oplevering. De eigendom gaat slechts over op het ogenblik van de algehele betaling ervan.

Artikel 7 : Verbreking van de overeenkomst.

Wanneer de klant de overeenkomst wenst te verbreken of annuleren zal hij gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding voor de kosten die door de bestelling zijn veroorzaakt alsook voor alle kosten met betrekking tot een begin van uitvoering, verhoogd met een alhier tussen partijen forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 30% van de aannemingsprijs. Indien de klant weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, wordt dit na aanmaning beschouwd als een verbreking van de overeenkomst en is de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 8 : Betalingsmodaliteiten.

Alle bestellingen en leveringen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van RTEK, behoudens bijzondere overeenkomsten daaromtrent schriftelijk gesloten. Het in mindering brengen van een korting voor contante betaling is niet toegestaan. De betaling van de koopprijs gebeurt, behoudens andersluidende overeenkomst, ten laatste op het ogenblik van afhaling/levering. De koopprijs dient volledig te zijn voldaan alvorens enige levering of afhaling kan plaatsvinden.

Artikel 9: Laattijdige betaling, kosten en aankleven.

De op de vervaldag niet betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 4%. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 125 €. Elke vertraging in betaling kan aanleiding geven tot het opschorten of vernietigen van de nog uit te voeren leveringen en werken en tot het weigeren van nieuwe bestellingen. Niet betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10: Intellectuele eigendom.

De klant verbindt er zich toe geen goederen te zullen produceren die identiek of (functioneel/designmatig) gelijkaardig zijn aan de door RTEK geleverde goederen tot vijf jaar na de laatste levering door RTEK. De klant verbindt er zich toe deze verplichting ook op te leggen aan zijn aangestelden of mensen die in zijn opdracht werken. De klant zal er zich gedurende eenzelfde termijn van weerhouden de door RTEK geleverde goederen of informatie over deze goederen aan derden te verstrekken met het oog op of ter facilitering van de productie van identieke of (functioneel/designmatig) gelijkaardige goederen door deze of andere derden. Ingeval de klant inbreuk pleegt op voorgaande verplichtingen zal onmiddellijk van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 100.000 EUR verschuldigd en aan RTEK betaalbaar worden, onverminderd de mogelijkheid om de werkelijk geleden schade te begroten en te vorderen.

Artikel 11 : Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten afgesloten door RTEK is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende het ontstaan, de uitvoering of interpretatie van de offerte, de bestelbon, de overeenkomst, de factuur, de algemene voorwaarden of enig ander document in het kader van de overeenkomst, worden uitsluitend gebracht voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent.

Artikel 12 : GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Rtek bvba, Damvalleistraat 30, 9070 Destelbergen. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wij hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Vlakke gevelbekleding

Geprofileerde bekleding

Afgewerkte producten